Düşünce

İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi

İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi

Anadolu Platformu üye paydaş kuruluşlarıyla beraber her yıl düzenli olarak ‘´Anadolu Buluşmaları´´ üst başlıklı yoğun bir katılımın sağlandığı bir sempozyum programı gerçekleştirmektedir. Bu programlarda yerel ve küresel ölçekte dünya Müslümanlarının sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları üzerinde duruluyor.

İslam Filozoflarının  Varlık Tasavvuru

İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru

Elinizdeki kitabın amacı, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-Râzî ve Molla Lütfi gibi pek çok önemli filozofu bünyesinde barındıran İslâm felsefesi geleneğinin bütün araştırmalarının temelini oluşturan ortak çerçeveyi belirginleştirmektir.

Post-yapısalcılık ve Postmodernizm

Post-yapısalcılık ve Postmodernizm

II. Dünya Savaşı sonrasında insanlığa yeni bir ufuk çizme arayışındaki pek çok Fransız felsefeci, modernlikten postmodernliğe geçiş sancılarının yanında olası çarelerinin de en iyi dile getirildiğini düşündükleri Nietzsche ile Heidegger’in metinlerinin derinliklerinde yollarını ararlarken bulmuşlardır kendilerini. Deleuze, Derrida, Foucault, Lacan, Lyotard, Baudrillard gibi günümüzde genellikle “post-yapısalcı” diye anılan düşünürler, ya ütopyacı modern toplum felsefelerini yeniden yapılandırarak sorun çözmese de sorun çıkarmaz hâle getirmişlerdir ya da bu modern üstanlatıların taşlaşan totaliter söylem yapılarını sorun olmaktan çıkartmanın arayışı içinde olmuşlardır.

İnsan Olmak Üzerine

İnsan Olmak Üzerine

“Modern insan, şirketten ya da devletten yardım bekler ve kişi olarak kendi olasılıklarını geliştiremediği için yine de hiçbir zaman doymayan müzmin bir bebek olup çıkar.”

İsrail, Terör ve Mitler

İsrail, Terör ve Mitler

Kitabın yazarı Roger Garaudy Fransa’da çok popüler iken ve her kademede üst görevler üstlenmiş iken bu kitap vesilesi ile bir anda yok(!) sayılmaya başlanmıştır! Hemen her gün basın yayın organlarının konuğu iken eserin akabinde sadece Fransa’da değil tüm Avrupa’da ambargoya uğramış, görmezden gelinmiştir! Benzer tavrı merhum Ercüment Özkan da bir tv. programında gerçekleri ayan beyan haykırdığı için yaşamıştı, malumunuz.

Heidegger’de Varlık Düşüncesi ve Fark Metafiziği

Heidegger’de Varlık Düşüncesi ve Fark Metafiziği

Heidegger, özellikle, Varlık ve Zaman (Sein und Zeit) adlı temel çalışmasının ardından gelen çalışmalarında, farkı metafizik ve ontolojik düzeyde ele alır. Onu varlığın, düşünmenin, yaratımın ve yaratıcı düşüncenin temel ilkesine dönüştürür. Orta ve geç dönem çalışmalarında Heidegger, etik ve politik bir bağlamda düşünmekten çok, metafizik ve ontolojik bir bağlamda çözümlemeyi yeğler. Hatta Heidegger için metafizik ve ontolojik bakımdan fark, handiyse yaratım ve düşünmekle özdeş sayılabileceği için, Heidegger düşüncesinin de ana problemi olarak fark görülebilir.